ഡോകുമെന്‍ട്രി


------------------------------------------------------------------------------------------------------
എന്‍റെ പിതാവ്‌ അബ്ദുള്ള കുട്ടി മൌലവിയെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഡോകുമെന്‍ട്രി 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
എന്‍റെ മാതാവ് ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കവിതവിഷ്കാര ഡോകുമെന്‍ട്രിയിലെ കവിതകളില്‍ നിന്ന്